JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI -„POTPORE 2017“

Na temelju Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 2017. godini- „POTPORE 2017“ , KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-1, od 3. svibnja 2017. godine, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina  raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA
GRADA KNINA U 2017. GODINI -„POTPORE 2017“

 

I. U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2017. godini „POTPORE 2017“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:

 

MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima
MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita
MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama
MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme

Cijeli tekst javnog poziva i dokumentacija u nastavku:

Ispravak Javnog poziva

Javni poziv 2017 – novi

Javni poziv 2017.

Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti