JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2018. GODINI -„POTPORE 2018“

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2018. godini „POTPORE 2018“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:

MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima

MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija

MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama

MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme

MJERA 5. – Potpore za izradu prijavne dokumentacije koja će se financirati iz EU sredstava


NOVO Ispravak javnog poziva 11.2018. do 10.12.2018.

Javni poziv 2018.

Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva Grada Knina za 2018. godinu

ZAHTJEV MJERA_1_NOVOOSNOVANE_TVRTKE

ZAHTJEV_MJERA_2 STRUCNI_I_MAJSTORSKI_ISPITI

ZAHTJEV_MJERA 3 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

ZAHTJEV_MJERA 4 POTPORA ZA NABAVKU NOVE OPREME

ZAHTJEV_MJERA 5 IZRADA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti