Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/16
URBROJ: 2182/10-01-18-1
Knin, 30. studenog
2018. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA

 

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika)

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

  1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

poslove i zaštitu okoliša)

  1. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

poslove i zaštitu okoliša)

  1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

poslove i zaštitu okoliša)

  1. Vijećnička pitanja

DOPUNA DNEVNOG REDA

Iza točke 5. dnevnog reda, dodaju se nove točke 6. i 7., koje glase:

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog

odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine

(Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, mag.oec., zamjenik gradonačelnika)

Dosadašnja točka 6. postaje točka 8.

 

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.

Dnevni red

1. Dopuna Dnevnog reda za 16. sjednicu