Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

GRADONAČELNIK
KLASA: 610-01/18-01/19
URBROJ: 2182/10-02-18-8
Knin, 27. studenog 2018. godine

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. godini, klasa: 610-01/18-01/19, urbroj: 2182/10-03-18-6, od 13. studenog 2018. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 27. studenog 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga

civilnog društva u 2018. godini

 I.

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu planirana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba udruga civilnog društva u ukupnom iznosu od 442.450,00 kuna, od kojih je ostalo neraspoređeno ukupno 10.000,00 kuna, namijenjenih za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično.

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2018. godinu i ista se odobravaju korisniku kako slijedi:

R.br.                            Naziv udruge Iznos u kunama
1.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

„SVETI BARTOLOMEJ“

10.000,00

II.

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2018. godinu, namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga civilnog društva od interesa za Grad Knin, koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom, te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

 

                                                                                      

                                                                                                      GRADONAČELNIK

 dr.sc. Marko Jelić

Odluka gradonačelnika