JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

GRADONAČELNIK
KLASA: ­­­372-01/18-01/17
URBROJ:2182/10-02-18-4
Knin, 10. rujna 2018.godine

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14  i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka  o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora  za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin KLASA: 372-01/18-01/17, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od dana 10. rujna 2018. godine, Zaključka KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 11. srpnja 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-4 od 28. srpnja 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-5 od 1. prosinca 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-15-6 od 26. siječnja 2015. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-17-7 od 5. listopada 2017. godine i KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-18-8 od 25. svibnja 2018. godine i članka 45. stavka 5. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst) gradonačelnik  Grada Knina, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za slijedeće poslovne prostore:

 

 • poslovni prostor anagrafske oznake Tuđmanova 28, Knin,

           čest. zgr. 262/2, KO Knin, 

              –    korisna površina:  87,30 m2

       –     početna cijena :        3,28 kn/1m2      

       

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

   1.2. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 5, Knin,

        čest. zem. 3146 KO Kninskopolje (lijevo od ulaza u zgr. pr. broj 2)

            –    korisna površina:  34,48 m2

            –    početna cijena :          2,84 kn/ 1m2

           Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.     

 1.3. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 3, Knin, č. zem. 3146

       KO Kninskopolje, (prostor broj 4)

            –   korisna površina:  49,42 m2

            –    početna cijena :        2,84 kn/1m2

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 1.4. poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 3, Knin, č. zem. 3146

       KO Kninskopolje, (prostor broj 5)

            –    korisna površina:   36,32 m2

            –    početna cijena :         2,84 kn/ 1m2  

 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 1.5. poslovni prostor anagrafske oznake  Tuđmanova 11 (iza zgrade) Knin

           položen na čest. zgr. 4781 KO Knin, zk.ul. 838 KO Kninskopolje                                          

             korisna površina : 48,00 m2

            –   početna cijena:         3,52 kn/1m2

          Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 1.6. poslovni prostor anagrafske oznake  Tuđmanova 4, Knin

           položen na k.č.z. 4393, KO Knin, prizemlje, ured broj 5,

             korisna površina : 13,12 m2

            –   početna cijena:         4,20 kn/1m2

          Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

 

 1. Djelatnosti koje se u njima mogu obavljati su: djelatnost neprofitnih udruga u području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva, te djelatnost političkih stranaka.

 

 1. Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe.

 

 1. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

 

 1. Zakupnina će se plaćati unaprijed, najkasnije do 10 – og (desetog) u mjesecu.

 

 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.

 

 

OBVEZNI PODACI I DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA SU:

 

 1. Pisana ponuda – koja treba sadržavati podatke:

             – naziv, adresu sjedišta,  OIB, žiro – račun,

             –  točno naznačen iznos zakupnine kojeg natjecatelj nudi po 1 m2mjesečno,   

             – precizno naznačenu djelatnost koju natjecatelj namjerava obavljati u             poslovnom prostoru.

 1. Potrebna dokumentacija za natjecatelja:

– original ili ovjerena preslika rješenja o registraciji, ne starija od 6 (šest ) mjeseci,

      – original ili ovjerena preslika BON 2 podaci o solventnosti, ne stariji od 30

 (trideset) dana            

   Natjecatelj je dužan priložiti i:

    – potvrdu o izmirenim obvezama prema državnom proračunu, 

          – potvrdu Grada Knina sa osnova korištenja poslovnog prostora kao pravna    osoba,      

          – dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u trostrukom iznosu od početne      zakupnine na žiro-račun Grada Knina, broj: HR5224070001819600001 otvoren kod OTP  banke, Zadar, model: 68 poziv na broj odobrenja: 7722 – OIB (ponuditelja)  i  uplatnicu priložiti uz natječajnu dokumentaciju,       

           – bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00  kuna za osiguranje naplate zakupnine i drugih obveza iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora,sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12).

 

 1. U javnom natječaju ne može sudjelovati zakupnik ili bivši zakupnik poslovnog prostora Grada koji po bilo kojem osnovu ima dug prema državnom proračunu i Gradu iz ugovora o zakupu u svojstvu zakupca poslovnog prostora.

 

 1. Ako natjecatelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku, smatra se da je odustao od ugovora i Grad zadržava  uplaćenu  jamčevinu po  natječaju.

    

 1. Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja snosi zakupnik bez prava potraživanja za uređenje poslovnog prostora o čemu se sačinjava zapisnik.

 

 1. Zakupnik je poslovni prostor dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeri vlastitim sredstvima bez prava povrata istih, sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu  Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14 i Službeno glasilo Grada Knina“  broj 7/15).

 

 1. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u ugovorenom roku, a najkasnije roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu u skladu sa Odlukom

      o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina.

 

 1. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor određuje se Zaključkom KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-4 od 28. srpnja 2014. godine kojim je propisano da početna visina zakupnine za poslovne prostore za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin iznosi 20% komercijalne zakupnine utvrđene Odlukom o visini zakupnine za poslovne prostore Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 13/13, 6/14, i 5/18). Ako za vrijeme trajanja zakupa dođe do povećanja zakupnine prema Odluci, zakupnik se obvezuje pristati na istu. Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, Grad može najkasnije 60 (slovima:šezdeset) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.

 

 1. Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

 

 1. Ponude se podnose osobno u pisarnicu, ured broj 22 ili šalju preporučeno poštom, u zatvorenoj kuverti, na adresu:

 

Grad Knin

Povjerenstvo za provođenje postupka za davanje u zakup poslovnih prostora dr. Franje Tuđmana br. 2

22300  Knin

 

„ ZA JAVNI  NATJEČAJ  ZA POSLOVNI PROSTOR ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

– NE OTVARATI“

 

 Javni natječaj objavit  će se na službenoj  internet  stranici Grada Knina www.knin.hr., i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

 

 1. Ponude na javni natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana  od dana  objave na internet stranici Grada Knina odnosno od 11. rujna 2018.  do 18. rujna  2018. godine.                                   

 

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan  18. rujna  2018. godine.  

 

 1. 16. Nepotpune, nejasne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

 1. Sve ostale obavijesti i informacije te dogovor o razgledanju poslovnog prostora mogu se dobiti na tel.022/664-434 u radnom vremenu od 8-13 sati svakim radnim danom.

 

 1. Gradonačelnik Grada Knina zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja, bez obrazloženja prije istekla roka trajanja javnoga natječaja i nakon isteka, ali prije otvaranja pristiglih ponuda po javnom natječaju.

                                                                                                               

                                                                                                                     

GRADONAČELNIK
dr.sc. Marko Jelić