JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 460.000,00 kuna.

Dokumenti:

1 – Javni poziv za financiranje udruga – kultura

2 – Prijavnica – kultura

3 – Upute za prijavitelje – kultura

KALENDAR DOGADJANJA 2016 – obrazac