OBAVIJEST I UPUTE uz javni natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola

višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 8/19, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 

Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/18, 7/18, 13/18, 1/19):

 

Pomaže pročelniku pravnim savjetima u radu iz djelokruga Odjela vezanom za nadležnost predstavničkog i izvršnog tijela i surađuje s drugim upravnim tijelima s tim u vezi, proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Odjela te daje stručna mišljenja o istima. Pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla -30%). Savjetodavni, pravni, stručni poslovi iz nadležnosti Grada, u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, poslovi u vezi pripreme i provedbe postupka dodjele priznanja Grada i povelja o suradnji s drugim gradovima i pripreme svečane sjednice Gradskog vijeća (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 5%). Savjetodavni poslovi u vezi radno-pravnog statusa i mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika te izrada općih akata o njihovim pravima, propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim  izborima, Zakona o plaćama i drugim propisima i aktima Grada te drugi kadrovski poslovi  za dužnosnike (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla –5%). Savjetodavni poslovi u izradi općih akata kojima se uređuju službenički odnosi i davanje stručnog mišljenja (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla –20%). Savjetodavno pravni poslovi u svezi organiziranja i provedbe izbora i konstituiranja Vijeća mjesnih odbora i pravna pomoć u izradi akata mjesnih odbora. Pravni poslovi u svezi Vijeća nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i konstituirajuće sjednice (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla –15%). Poslovi pravnog zastupanja u upravnim i radnim – službeničkim sporovima (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla-15%). Savjetodavni i protokolarni poslovi za gradonačelnika i zamjenika i informiranje javnosti (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla –5%). U svom djelokrugu rada ima samostalnost ograničenu općim i specifičnim uputama pročelnika. Odgovoran je za pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz djelokruga svoga rada. Obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu pročelnika (približan postotak radnog vremena potreban za obavljanje pojedinog posla – 5%).

 

CIJELI TEKST: Obavijest i upute