Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), dana 28. prosinca 2017. godine,  donosi godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu, kako slijedi:

 

Redni broj Naziv upravnog tijela

Naziv natječaja/ javnog poziva

 

Ukupna vrijednost natječaja (kn) Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa/projekta Okvirni broj planiranih ugovora Financijska podrška se ostvaruje na rok od Okvirni datum raspisivanja natječaja Okvirni datum završetka natječaja Okvirni datum za ugovaranje
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Javni poziv za predlaganje programa/projekata  javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu 299.450,00 kn od 1,00 do 299.450, 00 kuna cca 40 01.01.2018. do 31.12.2018. siječanj 2018. godine veljača 2018. godine

veljača/ožujak 2018. godine

 

 

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Knina za 2018. godinu 80.000,00 od 1,00 do 80.000, 00 kuna cca 20 01.01.2018. do 31.12.2018. siječanj 2018. godine veljača 2018. godine

veljača/ožujak 2018. godine