JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2019. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 610-01/19-01/4
URBROJ: 2182/10-03-19-1
Knin, 16. siječnja 2019. godine


Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje

JAVNI  POZIV

za financiranje programa/projekata javnih potreba

udruga civilnog društva Grada Knina za 2019. godinu

 

I.

U Proračunu Grada Knina za 2019. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2019. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), u iznosima kako slijedi:

  • za rad braniteljskih udruga predviđen je iznos od 60.000,00 kuna,
  • za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja predviđen je iznos od 360.000,00 kuna,
  • za financiranje projekata kojima se potpomaže i doprinosi poboljšanju života osoba s invaliditetom, poteškoćama u razvoju i slično, predviđen je iznos od 10.000,00 kuna.

II.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:

 

– razvoja civilnog društva,

– razvoja demokracije,

– rada s osobama s invaliditetom,

– humanitarne djelatnosti,

– socijalne usluge,

– brige za stare i nemoćne,

– rada s djecom i mladima s teškoćama,

– prevencije bolesti ovisnosti,

– prava branitelja Domovinskog rata,

– zaštite zdravlja,

– zaštite prava,

– zaštite okoliša,

– borbe protiv nasilja u društvu,

– kvalitete življenja.

 

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz da ispunjavaju sve opće i glavne kriterije propisane točkama XIV. i XV. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva te su od interesa za Grad Knin.

Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

 

IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana br.2   ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr.

 

Korisnici koji su u 2018. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

 

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2019. godini, Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do zaključno s danom 16. veljače 2019. godine.

Prijave odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka:  Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina“.

 

Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

 

 

Službenica ovlaštena za obavljanje  

            poslova pročelnice   

                                                                                                                          Sanda Petrović Brnić, dipl.iur.

Javni poziv za financiranje udruga civilnog društva

Kalendar događanja 2019 – obrazac

Prijavnica – civilno-društvo

Upute za prijavitelje – civilno društvo