JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2019. godinu

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KLASA: 610-01/19-01/2
URBROJ: 2182/10-03-19-1
Knin, 16. siječnja 2019. godine

Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje

JAVNI  POZIV

za financiranje programa/projekata javnih potreba

udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2019. godinu

I.

U Proračunu Grada Knina za 2019. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2019. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), u iznosu od ukupno 100.000,00 kuna.

 

II.

Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata:

 

– kulturno-umjetnički amaterizam (glazba, folklor),

– glazba i glazbeno-scenska umjetnost, suvremeni ples i pokret,

– dramske umjetnosti i kazališni amaterizam,

– filmska djelatnost,

– zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara,

– književne manifestacije,

– knjižnična djelatnost,

– muzejsko-galerijske djelatnosti,

– likovne umjetnosti i dizajn,

– zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

 

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz da ispunjavaju sve opće i glavne kriterije propisane točkama XIV. i XV. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba građana u područjima kulture te su od interesa za Grad Knin.

Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

 

IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana br.2   ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr.

 

Korisnici koji su u 2018. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

 

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte u 2019. godini, Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, dakle do zaključno s danom 16. veljače 2019. godine.

Prijave odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka: Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Knina“.

 

Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

 

Službenica ovlaštena za obavljanje

            poslova pročelnice

                                                                                                        Sanda Petrović Brnić, dipl.iur.

Javni poziv za financiranje udruga – kultura

Kalendar događanja 2019 – obrazac

Prijavnica – kultura

Upute za prijavitelje – kultura