Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna III PPU

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna III PPU

Gradsko vijeće Grada Knina je na 30. sjednici održanoj 27. siječnja 2020. godine donijelo Odluku o donošenju Izmjene i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 2/20).

Odluka je donesena sukladno proceduri propisanoj posebnim propisima, a postupku donošenja prethodio je postupak strateške procjene te izrada Strateške studije. Za Stratešku studiju i Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina provedena je jedinstvena javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje).

Postupak strateške procjene završava izvješćem o provedenoj strateškoj procjeni koje je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina, kao nadležno tijelo. Obveza podnošenja izvješća i njegov sadržaj propisana je odredbom članka 73. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17). O izvješću o provedenoj strateškoj procjeni i donesenim Izmjenama i dopunama (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nadležno tijelo informira javnost te tijela i osobe određene posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku strateške procjene. Iz izvješća je razvidno kako je proveden postupak strateške procjene odnosno kako je izrađena strateška studija.

Radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, sukladno članku 156. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i člancima 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Grada Knina objavljuje se u cijelosti na internetskim stranicama Grada Knina. Objava će trajati 30 dana računajući od prvog dana objave na internetskim stranicama Grada. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u prilogu vijesti, a Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Grada Knina dostupna je na internet stranici Grada Knina u Službenom glasilu broj 2/20.