Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš UPU „Ex vojarna Krka“

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš UPU „Ex vojarna Krka“

Gradsko vijeće Grada Knina je na 26. sjednici održanoj 29. rujna 2023. godine donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 13/23).

Odluka je donesena sukladno proceduri propisanoj posebnim propisima, a postupku donošenja prethodio je postupak strateške procjene te izrada Strateške studije. Za Stratešku studiju i Urbanistički plana uređenja „Ex vojarna Krka“ provedena je jedinstvena javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje).

Postupak strateške procjene završava izvješćem o provedenoj strateškoj procjeni koje je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina, kao nadležno tijelo. Obveza podnošenja izvješća i njegov sadržaj propisana je odredbom članka 73. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17). O izvješću o provedenoj strateškoj procjeni i donesenom Urbanističkom planu uređenja „Ex vojarna Krka“ nadležno tijelo informira javnost te tijela i osobe određene posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku strateške procjene. Iz izvješća je razvidno kako je proveden postupak strateške procjene odnosno kako je izrađena strateška studija. Radi potpunog i pravodobnog informiranja javnosti, sukladno članku 156. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i člancima 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ objavljuje se u cijelosti na internetskim stranicama Grada Knina. Objava će trajati 30 dana računajući od prvog dana objave na internetskim stranicama Grada. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ nalazi se u prilogu vijesti, a Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ dostupna je na internet stranici Grada Knina u Službenom glasilu broj 13/23.