Javna rasprava Studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Mala hidroelektrana – Krčić 4“

Javna rasprava Studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Mala hidroelektrana – Krčić 4“

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije objavio je Javnu raspravu Studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Mala hidroelektrana – Krčić 4“.

Javna rasprava predmetne Studije trajati će 30 dana, i to u vremenu od 7. veljače 2020. godine do 9. ožujka 2020. godine.

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u predvorju zgrade gradske uprave Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme.

Javno izlaganje održat će se 3. ožujka 2020. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Knina, dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin.

Mišljenja prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Sve primjedbe s javne rasprave dostaviti će se nadležnom tijelu.

Tekst objave javne rasprave i Studija u prilogu.

Javna rasprava – KRČIĆ 4

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata Mala hidroelektrana Krčić 4