Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin

Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša na radno mjesto:

viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,

viši referent – komunalni i prometni redar – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Osim općih uvjeta za prijam u službu osobe moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 1. viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo
– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto,

– poznavanje rada na računalu,

2. viši referent – komunalni i prometni redar
– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili tehničke struke,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni ispit za odgovarajuće radno mjesto,
– položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara,
– položen vozački ispit B kategorije,

– poznavanje rada na računalu.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD KNIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja,  ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,  s naznakom: „Za natječaj za prijam u službu _____(navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje)_______ – ne otvaraj“. 

Prijave se mogu neposredno predati i u pisarnicu Grada Knina  (ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  1 kat, ured br. 20).

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 11/2020.

Javni natječaj za prijem u službu