Obavijest i upute uz natječaj za prijem u službu

Obavijest i upute uz natječaj za prijem u službu

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

OBAVIJEST  I  UPUTE

uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

1.  viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo

1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,

2.  viši referent – komunalni i prometni redar

1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 11/20, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
 Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 10/19):
 • prati i provodi propise koji se odnose na imovinskopravne poslove i komunalno gospodarstvo te poduzima i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom i aktima Grada, vodi upravni postupak po žalbama na rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i komunalni doprinos, žalbama na rješenja za korištenje javnih površina i rješenja komunalnih redara, sudjeluje u izradi prijedloga odluka i kriterija za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada kao i drugih odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva iz nadležnosti Odjela. Sudjeluje u poduzimanju pravnih radnji za prisilnu naplatu prihoda iz nadležnosti Odjela te priprema dokumentaciju za druge sudske postupke iz nadležnosti Odjela,
 • uz redovan nadzor i upute nadređenog službenika priprema i provodi Odluku o zakupu poslovnih prostora i javne gradske površine te druge akte u vezi poslovnih prostora i javne gradske površine, sudjeluje u obavljanju poslova upravljanja poslovnim prostorom i javnom gradskom površinom u vlasništvu i izvan knjižnom vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaže određivanja namjene, priprema propisivanje općih i posebnih uvjeta natječaja, sukladno odgovarajućim aktima Grada, zakonu i dr. propisima,
 • izrađuje ugovore o zakupu, koncesiji i dr., kao i raskid/otkaz navedenih ugovora, provodi nadzor korištenja poslovnog prostora i javne gradske površine, vodi upravni postupak, vodi evidenciju poslovnih prostora, javnih površina i zakupaca sa svim bitnim podacima iz ugovora i dostavlja nadležnom odjelu radi naplate,
 • obavlja poslove u svezi pripreme i sređivanja relevantne dokumentacije za izradu preporuka za stambeno zbrinjavanje kadrova, priprema dokumentaciju i izrađuje potvrde strankama za gotovinsko/obročno plaćanje kuće ili stana, vodi evidenciju i popis stanova, obavlja poslove u vezi ugovaranja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada s upraviteljem i plaćanja pričuve. Obavlja pripremne poslove za dodjelu koncesija iz područja javnog linijskog prijevoza, dimnjačarskih djelatnosti i ostalih usluga te dozvola za autotaxi prijevoz i vodi propisane evidencije. Poslovi u svezi zaštite potrošača i osnivanja savjetodavnog tijela, sukladno Zakonu,
 • po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika obavlja i druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta na koje je raspoređen.
Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,90 utvrđenog u članku 2. Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18 i 11/19) i osnovice za izračun plaće utvrđene u iznosu od 4.063,00  kuna u članku 1. Odluke o utvrđivanje osnovice za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/20), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:
–  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
–  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa,
–  osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–  osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01,  41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18),
 7. Zakon o postupanju o nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 8. Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 9. Statut Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19).

2. VIŠI REFERENT – KOMUNALNI I PROMETNI REDAR

Opis poslova radnog mjesta utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 10/19):
 • uz redovan nadzor i upute nadređenog službenika nadzire provođenje odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, nalaže uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju Grada, poduzima odgovarajuće radnje koje su prema odredbama Zakona o zaštiti životinja, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama, Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Knina, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti od buke te drugim zakonima i općim aktima Grada stavljene u nadležnosti komunalnog redara, zaprima i postupa po prijavama komunalnog nereda, izrađuje zapisnike i izvješća, vodi upravni postupak, donosi rješenja i izdaje obavezne prekršajne naloge iz djelokruga svojih poslova, u okviru ovlasti propisanih zakonom i općima aktima Grada,
 • vrši nadzor nad izvršenjem godišnjeg programa održavanja čistoće javnih prometnih površina i programa održavanja javnih zelenih površina, održavanja groblja te dječjih igrališta, surađuje s komunalnim poduzećima i nadležnim tijelima, prati stanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalne opreme, obavlja poslove postupanja s psima lutalicama,
 • obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo, odnosno izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu, nadzire provedbu Odluke o nerazvrstanim cestama, izrađuje izvješća i zapisnike, o uočenim nedostacima na vertikalnoj i horizontalnoj prometnoj signalizaciji promet obavještava nadležna tijela i službe,
 • po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika obavlja i druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta na koje je raspoređen.
Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,50 utvrđenog u članku 2. Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18 i 11/19) i osnovice za izračun plaće utvrđene u iznosu od 4.063,00  kuna u članku 1. Odluke o utvrđivanje osnovice za izračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/20), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji od provjere poznavanja:
–  osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
–  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničkih odnosa,
–  osnova upravnog postupka i uredskog poslovanja i

–  osnova upravnog područja za koje je raspisan natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01- pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/10, 85/10- pročišćeni tekst, 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19),
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 112/19),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18),
 7. Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13)
 8. Odluka o komunalnom redu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/19, 14/19)
 9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 8/18)
 10. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/18)
 11. Statut Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst, 8/19).
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, poznavanja rada na računalu i intervjua.
     Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
     Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.
     Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
     Svi navedeni propisi mogu se pronaći na internetskim stranicama: www.nn.hr, www.knin.hr/sluzbeno-glasilo/ i sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90.
     Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada Knina, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat  ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Kristina Perić, struč.spec.oec.