Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 24. veljače 2020. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina
za 2020. godinu

Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina i Proračunu Grada Knina za 2020. godinu, raspisuje se javni natječaj za 8 (slovima: osam) korisnika sportske stipendije Grada Knina.

Pisane prijave sa traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

„ Za javni natječaj za dodjelu sportske stipendije Grada Knina – ne otvaraj “
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih
stipendija Grada Knina na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija je 15  (slovima: petnaest) dana, od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

Natječaj za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina za 2020. godinu