Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva (2. krug)

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva (2. krug)

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2023. godinu (2. krug)

U Proračunu Grada Knina za 2023. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Gradsko vijeće Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, za Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 21/22, u daljnjem tekstu: Program) predvidjelo je ukopan iznos od 79.633,69 eura za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2023. godinu, od čega je za redovnu djelatnost Crvenog križa i za rad i djelatnost Službe traženja te temeljem Javnog natječaja od 29. ožujka 2023. godine, raspoređeno ukupno 77.642,85 eura.

Preostali iznos koji će se temeljem ovog Javnog natječaja, sukladno Programu javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. godinu, moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2023. godinu je 1.990,84 eura.

Sredstva su namijenjena aktivnostima, odnosno programima/projektima, udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara u 2023. godini.
Putem ovog Javnog natječaja mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 1.990,94, okvirni broj udruga je 5, minimalni iznos donacije je 140,00 eura, a maksimalni 665,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave ovog Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Knina.

Obrasci za prijavu: