JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA

Novoosnovana Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica raspisala je dana 11. siječnja 2019. godine Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 25. siječnja 2019. godine (do kraja dana).

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA

 

Upravno vijeće Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA

raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA

 

Uvjeti:

– magistar/magistra ili stručni/a specijalist/ica

– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na osobnom računalu

– prednost imaju osobe sa iskustvom u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU ili drugih fondova.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te uz istu priložiti sljedeće isprave:

  1. Životopis,
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  3. Dokaz o stručnom znanju – stupnju obrazovanja (diploma),
  4. Dokaz o ukupnom radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
  5. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, rješenje, ugovor o radu, odnosno druga isprava iz koje je jasno razvidno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme),
  6. Dokaz o znanju engleskog jezika (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje engleskog jezika)
  7. Dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (uvjerenje, potvrda, izjava ili druga isprava iz koje je razvidno poznavanje rada na računalu)
  8. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene i tražene u javnom natječaju.Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ima ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu to pravo ostvaruje ako se u prijavi na javni natječaj pozove na to pravo i priloži odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale prijavljene osobe samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na javni natječaj nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj i prijava te osobe neće biti razmatrana, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem usmenog razgovora (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem pisane obavijesti.Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Ravnatelj/ica Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA imenuje se na 4 (četiri) godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave u javnom glasilu.

U roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o izboru.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Pismene prijave dostavljaju seu zatvorenoj omotnici isključivo poštom na adresu:

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija MATICA (soba 104)
dr.
Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
s naznakom  „Ne otvarati – natječaj za ravnatelja“