Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.- 2021. godine, KLASA: 320-01/19-01/2, URBROJ:2182/10-01-19-5 od 28. ožujka 2019.
godine, gradonačelnik Grada Knina dana 5. travnja 2019. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2019. godini.

Javni poziv POLJOPRIVREDA 2019

Program potpora u poljoprivredi 2019-2021

Izjava o obavljanju djelatvosi na području grada Knina

Izjava o potorama male vrij. MJERA5

Izjava o zadovoljavanju uvjeta za potporu kapitalnih ulaganja u sektoru biljne proizvodnje

Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti

 

Zahtjev – 1. POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Zahtjev -2. POTPORE ZA POVEĆANJE STOČNOG FONDA

Zahtjev – 3.POTPORE U SEKTORU BILJNE PROIZVODNJE

Zahtjev -4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Zahtjev – 5. POTPORA ULAGANJU U PRERADU POLJ. PROIZVODA NA OPG-u