Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva 2. krug

Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva 2. krug

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje

JAVNI  POZIV
za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2021. godinu (2. krug)

I.

U Proračunu Grada Knina za 2021. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.
Gradsko vijeće Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2021. godinu, za Program javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2021. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/20) predvidjelo je ukopan iznos od 800.000,00 kuna za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2021. godinu, od čega je za redovnu djelatnost Crvenog križa i za rad i djelatnost Službe traženja te temeljem Javnog poziva od 21. siječnja 2021. godine, raspoređeno ukupno 785.000,00 kuna.
Preostali iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva, sukladno Programu javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2021. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/20) moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2021. godinu je 15.000,00 kuna.

II.

Sredstva su namijenjena aktivnostima, odnosno programima/projektima, udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara u 2021. godini.
Putem ovog Javnog poziva mogu se dodijeliti sredstva u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, okvirni broj udruga je 5, minimalni iznos donacije je 1.000,00 kn, a maksimalni 5.000,00 kn.

III.

Svi oni koji se jave na ovaj Javni poziv dužni su priložiti dokaz da ispunjavaju sve opće i glavne kriterije propisane točkama XIV. i XV. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine), bilo u obliku izjave ili odgovarajućeg drugog dokaza.
Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i ustanove odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Knina, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva te su od interesa za Grad Knin.
Udruge i ustanove koje se javljaju na Javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga ili ustanova, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su upravnom odjelu Šibensko-kninske županije nadležnom za udruge podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina.

IV.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnom obrascu koji se kao i upute za prijavu mogu preuzeti u nadležnom upravnom tijelu Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2 ili na internetskoj stranici Grada Knina, www. knin.hr
Korisnici koji su u 2020. godini dobili financijsku potporu od strane Grada Knina u obvezi su priložiti programsko i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima dobivenim u prethodnoj godini.

V.

S korisnicima kojima će nakon administrativne provjere prijava i stručne ocjene biti odobrena financijska sredstva za prijavljene programe/projekte, odnosno aktivnosti udruga oko obilježavanja obljetnice Vukovara u 2021. godini., Grad Knin će sklopiti ugovore o sufinanciranju programa odnosno projekata.

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
Prijave, odnosno popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu do navedenog roka:  Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin, s napomenom „Ne otvarati“, „Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina“ (2. krug) ili elektroničkim putem na e-mail: grad@knin.hr i sanda.petrovic.brnic@knin.hr
Samo prijedlozi zaprimljeni u roku na propisanom obrascu i s potpunim obrazloženim podacima i dokumentacijom uzet će se u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Marijo Ćaćić, mag.oec.

Obrasci za prijavu: