Javno savjetovanje o Odluci o linijskom prijevozu putnika

Javno savjetovanje o Odluci o linijskom prijevozu putnika

Člankom 5. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 2/20 i 14/21) propisano je da su uslužne komunalne djelatnosti, između ostalog, i komunalni linijski prijevoz putnika.

Odredbom članka 25. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da se pod komunalnim linijskim prijevozom putnika, kao uslužnom komunalnom djelatnosti, podrazumijeva javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svojem području.

Odredbom članka 33. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22) propisano je, između ostalog, da se komunalni prijevoz putnika obavlja temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice lokalne samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja, sukladno odluci jedinice lokalne samouprave o komunalnom prijevozu.

Slijedom iznijetog, izrađen je prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina, kojom se uređuje organizacijski oblik, način i uvjeti obavljanja javnog cestovnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Knina.

Nacrt Prijedloga Odluke, između ostalog, sadrži linije kojima će se obavljati javni prijevoz putnika, detaljnije odredbe o tome što sadržava vozni red, odredbe o stajalištima, vozilima te o prijevozu. Nadalje, nadzor nad primjenom odluke provodio bi komunalni redar, a za nepoštivanje odredbi odluke izricale bi se novčane kazne za prijevoznika i odgovornu osobu prijevoznika.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. prosinca 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina.

Obrazloženje kraćeg trajanja savjetovanja: Savjetovanje traje kraće od 30 dana, kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Knina nalazi se u privitku.