Odluka  o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za udruge i ustanove  u kulturi Grada Knina za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 16/16), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 3/16), Prijedloga Kulturnog vijeća Grada Knina od dana 10. travnja 2018. godine, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i 2/18), dana 11. travnja 2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za udruge i ustanove

u kulturi Grada Knina za 2018. godinu

 

 

 

U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture u ukupnom iznosu od 760.000,00, i to:

–          80.000,00 kuna za projekte i programe kulturnih subjekata koji su  ispunili uvjete propisane javim pozivom za financiranje javnih potreba u području kulture,

–          680.000,00 kuna za akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, od čega iznos za kulturne priredbe – općenito iznosi 40.000,00 kuna, sredstva za obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana iznosi 640.000,00 kuna (iz čega se financiraju izdaci za obilježavanje  obljetnice „Oluje“ 500.000,00 kuna, Dan Grada i ostali blagdani 100.000,00 kuna i izdaci za Božićne i novogodišnje blagdane 40.000,00 kuna).

 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina – program 02  – Potrebe u kulturi (pozicija R0036, konto 38119) i ista se odobravaju korisnicima kako slijedi:

 

R.br. Naziv korisnika IZNOS (kuna)
1. Kulturno umjetničko društvo „Kralj Zvonimir“  Knin 17.000,00
2. Likovna udruga Knin 2.000,00
3. Hrvatsko kulturno društvo „NAPREDAK“  Knin 17.000,00
4. Glazbena udruga „Knin fest“ Knin 2.000,00
5. Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture „Atribut“

 

20.000,00

6. Udruga za kulturu i umjetnost CARZA 19.700,00
7. Obrazovno-kulturna Udruga „Porta“ Knin 2.300,00

 

 

 

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2018. godinu u iznosu od 80.000,00 kuna namijenjena su za financiranje projekata i programa udruga i ustanova u kulturi Grada Knina, koje su ispunile propisane uvjete javnim pozivom, te će se sredstva doznačavati na žiro račun korisnika temeljem ugovora o sufinanciranju, ovisno o dinamici i izvršavanju programa korisnika i prilivu sredstava u Proračun Grada.

 

 

                                                                                       

                                                                                                  GRADONAČELNIK

   sc. Marko Jelić