Obavijest o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš izmjena i dopuna (III) Prostornog Plana uređenja Grad Knina

Obavijest o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš izmjena i dopuna (III) Prostornog Plana uređenja Grad Knina

U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Odluku o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 6/19) donijelo je Gradsko vijeće Grada Knina na 23. sjednici održanoj 9. svibnja 2019.g., a njenim donošenjem prestala je važiti Odluka o izradi izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 14/16, 12/17, 11/18).

Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti.

Na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina, sukladno članku 86. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju zatraženo je mišljenje prema posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te je Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio Mišljenje kojim je određena obveza provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina .
Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada Knina dana 20. svibnja 2019. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina te sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina informira javnost o odluci o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti.

Sukladno članku 8. stavku 7. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), pozivamo javnost da u tijeku postupka određivanja sadržaja strateške studije dostave mišljenja, primjedbe i prijedloge, na adresu Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene za izmjene PP 2019