ODLUKU o potrebi zapošljavanja na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 45. stavka
6. točke 28. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 07/05, 03/13 i
11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), na prijedlog voditelja Jedinice
za provedbu Intervencijskog plana Grada Knina, Gradonačelnik Grada Knina, d o n o s i

ODLUKU

o potrebi zapošljavanja na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane
fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogoĎenim
područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina
1. Ovom Odlukom utvrđuje se potreba zapošljavanja dvije osobe za radna mjesta:
– Voditelj projektnog tima za osiguranje i jačanje kapaciteta za upravljanje Intervencijskim
planom Grada Knina, s opisom poslova koji obuhvaćaju:
 -organizacija, koordiniranje, nadgledanje i praćenje svih aktivnosti na pripremi i provedbi
projekta
pravodobno, na transparentan i učinkovit način;
- osiguravanje da se sve aktivnosti provode sukladno odredbama i procedurama IP-a, prema
hrvatskim zakonima te zakonima EU;
- pružanje pomoći i potpore nositelju i partneru u provedbi u svim područjima vezanim uz
provedbu IP-a;
 odgovornost za pravilnu provedbu procedura na Projektu, Okvira za upravljanje okolišem,
upravljanje financijama, za proračun Projekta, nabavu, pregovaranje prilikom ugovaranja i
provedbu ugovora te slične aktivnosti;
- uska suradnja s relevantnim dionicima, nositeljem i partnerima Projekta u izradi i provedbi
projektnih aktivnosti sukladno projektnim dokumentima na najbolji način kako bi se
postigla najveća korist te pozitivni utjecaj;
 – odgovornost za izvještavanje prema nositelju, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, SAFU, a po potrebi i prema
drugim institucijama koje su uključene;
- odgovornost za praćenje izvršenja svake komponente Projekta.

– Koordinator projektnog tima za osiguranje i jačanje kapaciteta za upravljanje
Intervencijskim planom Grada Knina, s opisom poslova koji obuhvaćaju:
 pripremni poslovi vezani uz organizaciju, koordiniranje, nadgledanje i praćenje svih
aktivnosti na pripremi i provedbi projekta pravodobno, na transparentan i učinkovit način;
 koordiniranje aktivnosti vezanih uz provedbu sukladno odredbama i procedurama IP-a,
prema
hrvatskim zakonima te zakonima EU;
- koordiniranje i nadzor administrativnih, tehničkih i komunikacijskih aktivnosti potrebnih za
uspješnu provedbu IP-a;
- pripremni poslovi vezani uz pružanje pomoći i potpore nositelju i partneru u provedbi u
svim područjima vezanim uz provedbu IP-a, kao i poslovi koordinacije među njima i
voditeljem projektnog tima;
- suradnja i koordinacija s relevantnim dionicima, nositeljem i partnerima Projekta u izradi i
provedbi
projektnih aktivnosti sukladno projektnoj dokumentaciji;
- pomoć voditelju u praćenju i izvršenju svih komoponenti projekta;
- pomoć voditelju projektnog tima pri provedbi revizije na Projektu.

 

Cijela odluka nalazi se u privitku vijesti.

Odluka o potrebi zapošljavanja u Gradu Kninu na polsovima vezanim uz provedbu projekata (1)