Postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu

Naručitelj Grad Knin, Tuđmanova 2, 22300 Knin, OIB: 00981494061, priprema postupak javne
nabave male vrijednosti za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/16), prije pokretanja postupka javne
nabave Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na
prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima, u trajanju od najmanje 5 dana.
Slijedom navedenoga, Naručitelj na svojoj mrežnoj stranici www.knin.hr objavljuje Dokumentaciju
o nabavi sastavni dio koje su i troškovnici za radove i opremu reciklažnog dvorišta, te poziva sve
zainteresirane gospodarske subjekte da sudjeluju u prethodnom savjetovanju.
Sve primjedbe i prijedloge vezane uz Dokumentaciju o nabavi zainteresirani gospodarski subjekti
mogu poslati na adresu elektroničke pošte: ante.milisic@knin.hr, od 05. prosinca do 11. prosinca 2017.
godine.
Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga
objaviti na mrežnim stranicama Grada Knina.

DoN Radovi i oprema RD Knin

Troškovnik – grupa A

Troškovnik – grupa B