Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu

Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15) i članka 33. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13, 11/13–pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 16. sjednici održanoj 30. 11. 2018. godine, donosi

 

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

 Stanice Šibenik za 2019. godinu

 

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Šibenik za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a na temelju zajednički utvrđenog interesa Grada Knina i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik kao jedne od  temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa namijenjena su financiranju redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s člankom 5. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15), a sve prema Planu programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2019. godinu.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se kako slijedi:

 

R. br. Aktivnosti Iznos (kn)
1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti 5.000,00
2. Razvoj djelatnosti obuke i izgradnje ljudskih kapaciteta 5.000,00
3. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti 5.000,00
4. Infrastruktura 5.000,00
5. Akcije potraga i spašavanja 5.000,00
6. Preventiva i edukacije 5.000,00

                                                       UKUPNO :                                            30.000,00 kn

      

Članak 4. 

Sredstva iz članka 1. i 3. ovog Programa uplaćuju se na žiro račun Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik IBAN: HR4424110061100034585, otvoren u Jadranskoj banci d.d. Šibenik.

Članak 5.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Šibenik, dužna je Gradu Kninu podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava u roku 60 dana od isteka poslovne godine.

Članak 6.

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

 

 

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:402-01/18-01/317

URBROJ: 2182/10-01-18-2

Knin, 30.11.2018.godine                                                          

PREDSJEDNICA

Vedrana Požar, struč. spec. oec.

Program HGSS

Foto: HGSS Šibenik