Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

GRADONAČELNIK
KLASA: ­­­372-01/18-01/26
URBROJ: 2182/10-02-18-4
Knin, 30. studenog 2018. godine

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/26, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 30. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst),  gradonačelnik Grada Knina, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA 

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u Gradu Kninu za:

1.1. poslovni prostor anagrafske oznake Vukovarska 8, Knin, položen na  čest.zgr.927,KO Kninskopolje, broj poduloška 139/ zk.ul. 1719, šifra prostora 1005450

–     korisna površina :  16,80 m2

–      namjena:  proizvodna ili uslužna djelatnost      

–      početna cijena :    12,20  kn/1m2   za proizvodnu djelatnost

–      početna cijena:     21,00  kn/1m2   za  uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.    

1.2. poslovni prostor anagrafske oznake Vukovarska 6, Knin, položen na  čest.zgr.927, KO Kninskopolje, broj poduloška 137/ zk.ul. 1719, šifra prostora 1005430

–     korisna površina : 40,20 m2

–      namjena:  proizvodna ili uslužna djelatnost      

–      početna cijena :    10,80  kn/1m2   za proizvodnu djelatnost

–      početna cijena:      17,60  kn/1m2  za  uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  

1.3. poslovni prostor anagrafske oznake 7. Gardijske brigade 22, položen na č.zgr. 633, KO Kninskopolje, (p.p.br. 1)

 –    korisna površina: 88,64 m2

–      namjena:  proizvodna ili uslužna djelatnost      

–      početna cijena :   8,80  kn/1m2   za proizvodnu djelatnost

–      početna cijena:      16,40  kn/1m2  za  uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

 

1.4. poslovni prostor anagrafske oznake 7. Gardijske brigade 22A, položen na č.zgr. 633, KO Kninskopolje, (p.p.br. 2)

–    korisna površina: 54,71 m2

–      namjena:  proizvodna ili uslužna djelatnost      

–      početna cijena :   8,80  kn/1m2   za proizvodnu djelatnost

–      početna cijena:      16,40  kn/1m2  za  uslužnu djelatnost

Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.

 

 1. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

 2. Zakupnina će se plaćati unaprijed, najkasnije do 10 – og (desetog) u mjesecu.
 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.

 

  OBVEZNI PODACI I DOKUMENTACIJA ZA NATJECATELJA SU:

I. Pisana ponuda – koja treba sadržavati podatke:

a) za pravnu osobu: naziv, adresu sjedišta,  MBS i OIB, žiro – račun

za fizičku osobu – vlasnika obrta ili osobu koja obavlja samostalnu   

profesionalnu djelatnost: ime, prezime, adresu prebivališta, JMBG i OIB

vlasnika obrta,  naziv i adresu obrta, MBO i OIB

–  točno naznačen iznos zakupnine kojeg natjecatelj nudi po 1 m2mjesečno   

– precizno naznačenu djelatnost koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

 II. Potrebna dokumentacija za natjecatelja:

a) pravnu osobu – original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ne starija od 6 (šest) mjeseci;

b) fizičku osobu – obrtnika, presliku osobine iskaznice, original ili ovjereni izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 6 (šest) mjeseci, preslika obrtnice ako se radi o obrtu

c) za udruge ili političke organizacije original ili ovjerena preslika rješenja o registraciji, ne starija od 6 ( šest ) mjeseci,

 – original ili ovjerena preslika BON 1 (samo za pravne osobe) ne stariji  od 30 dana

 – original ili ovjerena preslika BON 2 podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ne stariji od 30 dana             

Natjecatelj je dužan priložiti i :

– potvrdu o izmirenim obvezama prema državnom proračunu;

– potvrdu Grada Knina sa osnova korištenja poslovnog prostora kao fizička ili    pravna osoba;  

– dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u trostrukom iznosu od početne zakupnine na žiro-račun Grada Knina, broj:HR5224070001819600001 otvoren kod OTP banke, Zadar, model: 68 poziv na broj odobrenja: 7722 – OIB (ponuditelja)  i  uplatnicu priložiti uz natječajnu dokumentaciju;       

– bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00  kuna za osiguranje naplate zakupnine i drugih obveza iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12 i 82/17);

– dokazi i isprave za osobe koje imaju prvenstveno prava na sklapanje Ugovora, važeći original ili ovjerenu presliku:

 1. Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave  za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 2. Potvrda Ministarstva obrane Republike Hrvatske odnosno Ministarstva unutarnjih poslova za dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 3. c) Uvjerenje MIORH–a da ne koristi mirovinu ostvarenu  po osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelj.
 4. U javnom natječaju ne može sudjelovati zakupnik ili bivši zakupnik poslovnog prostora Grada koji po bilo kojem osnovu ima dug prema državnom proračunu i  Gradu iz ugovora o zakupu u svojstvu zakupca poslovnog prostora, kao fizičke ili pravne osobe.

 5. Ako natjecatelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku, smatra se da je odustao od ugovora i Grad zadržava uplaćenu  jamčevinu po  natječaju.
 6. Poslovni prostor se daje u stanju u kakvom se nalazi, o čemu se sačinjava zapisnik, a troškove uređenja i privođenja ugovorenoj namjeni snosi zakupnik bez prava potraživanja za utrošena sredstva.
 1. Zakupnik je poslovni prostor dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeri vlastitim sredstvima bez prava povrata istih, sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14 i Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18) .

 2. Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 94/01, 122/02, 17/04, 48/04, 92/05, 107/07 ,65/09, 146/10,55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) trebaju se pozvati na pravo prvenstva uz pravovaljani pisani dokaz o svojem statusu, ne stariji od 6 mjeseci.
 1. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnost u ugovorenom roku, a najkasnije roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu u skladu sa Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina.
 1. Na javni natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.
 1. Početni iznos zakupnine za poslovni prostor Grada određuje se Odlukom o visini zakupnine za poslovne prostore Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj: 13/13, 6/14, 5/18 i 10/18). Ako za vrijeme trajanja zakupa dođe do povećanja zakupnine prema Odluci, zakupnik se obvezuje pristati na istu. Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, Grad može najkasnije 60 (slovima: šezdeset) dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu.
 1. Javni natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
 1. Ponude se podnose osobno u pisarnicu, ured broj 22 ili šalju preporučeno poštom, u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Grad Knin

Povjerenstvo za provođenje postupka za davanje u zakup poslovnih prostora

Dr. Franje Tuđmana br. 2

22300  Knin

„ ZA JAVNI  NATJEČAJ  ZA POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI“

 Javni natječaj objavit  će se na službenoj  internet  stranici Grada Knina www.knin.hr., i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

 1. Ponude na javni natječaj mogu se podnijeti u roku od 8 (osam) dana  od dana  objave na internet stranici Grada Knina, odnosno od  1. prosinca 2018. do 8. prosinca  2018. godine.                                  

Zadnji dan za predaju dokumentacije je dan  8. prosinca 2018. godine.  

 1. Nepotpune, nejasne i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 1. Sve ostale obavijesti i informacije te odgovor o razgledanju poslovnog prostora mogu se dobiti na tel. 022/664-434 u radnom vremenu od 8-13 sati svakim radnim  danom.
 1. Gradonačelnik zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja, bez obrazloženja prije istekla roka trajanja javnoga natječaja i nakon isteka, ali prije otvaranja pristiglih ponuda po javnom natječaju.

 

                                                                                                                               GRADONAČELNIK

                                                                                                                               dr.sc. Marko Jelić

Natječaj za poslovni prostor