Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi 

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Grada Knina

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina su:

  1. Komunalno poduzeće d.o.o. Knin
  2. Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin
  3. Čazmatrans Dalmacija d.o.o. Benkovac

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Knina.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostaviti će se izvodi iz Plana koji sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 5.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u vlastitim operativnim planovima planirat će svoje mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Grad Knin će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke podmiriti stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 7.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina,  Klasa: 810-01/17-01/6, Urbroj: 2182/10-01-17-4 od dana 05.04.2017. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim glasilu Grada Knina“.

 

KLASA:810-01/18-01/15

URBROJ:2182/10-01-18-4

Knin, 30.11.2018. godine

                      

                                                                                                           PREDSJEDNICA

                                                                                                   Vedrana Požar struč. spec. oec

Odluka – pravne osobe CZ