Događaji for lipanj 2024.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina
Objava

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi  O...