Doneseni zaključci o rasporedu sredstava civilnim, kulturnim i sportskim udrugama na području grada Knina

Dana 3. ožujka 2015. godine gradonačelnica Grada Knina donijela je Zaključak o rasporedu sredstava  udrugama civilnog društva  na području grada Knina  iz Proračuna Grada Knina za 2015.  godinu,  Zaključak  o rasporedu sredstava  udrugama u kulturi  na području grada Knina  iz Proračuna Grada Knina  za 2015. godinu i Zaključak o rasporedu sredstava sportskim  društvima na području grada Knina iz Proračuna  Grada Knina za  2015. godinu.

 

Zaključci su sukladni Programu javnih potreba u financiranju udruga civilnog društva na području grada Knina za 2015. godinu, („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), Programu javnih potreba u kulturi na području grada Knina sa financijskim planom za 2015. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14) i Programu javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2015. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14).