Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Knina, dana 19. ožujka 2021. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2021. godinu

Sukladno Pravilniku o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina i Proračunu Grada Knina za 2021. godinu, raspisuje se javni natječaj za 7 (slovima: sedam) korisnika sportske stipendije Grada Knina.

Pisane prijave sa traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:

„ Za javni natječaj za dodjelu sportske stipendije Grada Knina – ne otvaraj “
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina
na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija je 15 dana, od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.