Proračunski korisnici Grada Knina

Home / Proračunski korisnici Grada Knina
OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2024.-2026.

Upute GK 2024-2026

Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2023.-2025.

Upute GK 2023-2025

Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika

Tablica za izradu proračuna JLP(R)S

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2022. – 2024.

Upute GK 2022-2024

Obrazac Prijedlog financijskog plana

Obrazac financijski plan projekta(FPP)

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2020. – 2022.

Upute GK 2020-2022

Obrazloženje financijskog plana

Obrasci Prijedloga financijskog plana

Obrazac Financijski plan projekta

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2019. – 2021.

Upute GK 2019-2021

Prilog – Financijski plan-1

Prilog 2 Obrazac financijski plan projekta (Obrazac FPP)

Prilog – Obrasci (Prijedlog financijskog plana)

OBRASCI ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA – PRORAČUN 2018. – 2020.

Upute GK 2018-2020

Obrazloženje financijskog plana

Prilog_1._Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna

Naputak za knjiženje Riznica

Naputak o uplatnim računima RIZNICA

Prilozi uz Naputak za knjiženje u sustavu lokalne RIZNICE

Obrazloženje uz III. izmjene i dopune proračuna 2018. godine

Obrazac Izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za upravna tijela i proračunske korisnike za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KNINA ZA 2017. GODINU – POSEBNI DIO

Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna 

Obrazac Izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna za upravna tijela i proračunske korisnike

SUGLASNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA i NALOG NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA GRADA KNINA za otvaranje novog izvora / aktivnosti/stavke u proračunu Grada Knina za 2016. godinu

Uputa o načinu praćenja naplate i utroška vl. sr. PK u 2016. godini

Obrasci za izradu financijskog plana Grada Knina 2017. – 2019

Obrazac plana prihoda i primitaka 2017., 2018. i 2019.

Obrazac plana rashoda i izdataka 2017.-2019.

Obrazac prijedloga financisjkog plana za proračusnke korisnike

Primjer Plana razvojnih programa

Obrazac plana prihoda i primitaka 2017., 2018. i 2019. (PDF)

Obrazac plana rashoda i izdataka 2017.-2019. (PDF)

Obrazac prijedloga financisjkog plana za proračusnke korisnike (PDF)

Primjer Plana razvojnih programa (PDF)