JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 12. stavka 2.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 2/18), stavka II. točke 3. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku godinu 2018./2019., KLASA: 604-01/19-01/2, URBROJ: 2182/10-02-19-1 od dana 11. veljače 2019. godine te članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“,  broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 13. veljače 2019. godine,  raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Knina
za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

 1. Sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu iProračunu Grada Knina za 2019. godinu, za školsku/akademsku 2018./2019. godinu raspisuje se javni natječaj za 15 novih korisnika stipendija, i to 5 stipendija za učenike srednjih škola i 10 stipendija za redovne studente.
  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu gradske stipendije imaju (kumulativno ispunjeni uvjeti):
  • hrvatski državljani, koji su
  • redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: učenici i redoviti studenti),
  • s prebivalištem na području grada Knina,
  • čiji roditelji ili skrbnik imaju prebivalište na području grada Knina,
  • uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju ili novčana primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Grada Knina.

  III.      Kriteriji i mjerila na osnovu kojih se odobravaju stipendije studentima Grada Knina su:

  1. deficitarnost zanimanja
  2. uspjeh u učenju/studiranju
  3. socio-ekonomske prilike.

              Deficitarnost određene struke na području Grada Knina boduje se:

  – za deficitarno zanimanje na prvom mjestu zaključka         9 bodova

  – za deficitarno zanimanje na drugom mjestu zaključka       6 bodova

  – za deficitarno zanimanje na trećem mjestu zaključka         3 bodova

  Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju:

  1. učenici srednjih škola:

  –     za učenike prve godine srednjih škola uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih ispita sedmog i osmog razreda osnovne škole,

  –     za učenike viših godina srednje škole, uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih ispita iz prethodnih godina srednje škole, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu.

  Ostvareni prosjek ocjena:

  – 3,50-3,99                                                                 5 bodova,

  – 4,00-4,25                                                                 6 bodova,

  – 4,26-4,50                                                                 7 bodova,

  – 4,51-4,75                                                                 8 bodova,

  – 4,76-4,90                                                                 9 bodova,

  – preko 4,90                                                             10 bodova.

  1. redovni studenti
  • za studente prve godine visokog učilišta uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita-mature,
  • za studente viših godina visokog učilišta, isključujući apsolvente, uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu.

  Ostvareni prosjek ocjena:

  – 3,50-3,99                                                                 5 bodova,

  – 4,00-4,25                                                                 6 bodova,

  – 4,26-4,50                                                                 7 bodova,

  – 4,51-4,75                                                                 8 bodova,

  – 4,76-4,90                                                                 9 bodova,

  – preko 4,90                                                             10 bodova.

  Prosjek ocjena dobije se zbrojem ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija zaokruženim na dvije decimale.

  Postignuti značajniji rezultati učenika/studenata boduju se na sljedeći način:

  1. a) rezultati učenika:

  – za sudjelovanje na županijskom natjecanju            3 boda,

 2.      – za sudjelovanje na državnom natjecanju                       5 bodova,– za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju       7 bodova.
  1. b) rezultati studenata u području znanosti:

  – za rektorovu nagradu   7 bodova,

  – za dekanovu nagradu   5 bodova.

  Prema kriteriju socio-ekonomskog  položaja podnositelja prijave za dodjelu stipendije za dodjelu bodova primjenjuje se sljedeća skala:

  1) za učenika/studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima:

  – 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 8 bodova,

  – od 500,01 do 1.000,00 kuna priznaje se 6 bodova,

  – od 1.000,01 do 1.500,00 kuna priznaje se 4 boda,

  – od 1.500,01 do 1.995,60 kuna, priznaje se 2 boda,

  2) za  učenika/studenta  koji  je  roditelj  priznaje  se  po  3  boda  za  svako  dijete

  3) za  učenika/studenta  kojem  je  jedan  roditelj  umro,  nestao  ili  nepoznat  priznaje  se  3 boda, a za učenika/studenta  čija  su oba  roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 6 bodova

  4) za  učenika/studenta  čija  su  oba  roditelja  nezaposlena  u  trenutku  podnošenja prijave na natječaj priznaje  se  3  boda,  a  za  jednoga  nezaposlenog  roditelja priznaje se 2 boda  (Učenici/studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove);

  5) za učenika/studenta  koji  ima  brata  ili  sestru  s  teškoćama  u  razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 2 boda za svakog brata ili sestru (kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela);

  6) za  učenika/studenta  koji  se školuje/studira  izvan  mjesta  prebivališta priznaje se 2 boda

  7) za učenika/studenta  koji je  korisnik  zajamčene minimalne novčane naknade sukladno zakonu koji regulira socijalnu  skrb  priznaje  se  2  boda

  8) za učenike/studente  koji  imaju  oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 3 boda, a  za   jednog   roditelja  s  tjelesnim   oštećenjem   od  100%  priznaje  se  2  boda

  9) za učenika/studenta   kojem   su    brat   ili   sestra   predškolske   dobi   ili   u   sustavu   redovitog osnovnoškolskog,  srednjoškolskog  i visokog obrazovanja priznaje se po 2 boda za svakog brata  ili  sestru

  10) za učenika/ studenta  –  dijete   poginulog,   umrlog   ili   nestalog   hrvatskog   branitelja,  te dijete mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata priznaje se 3 boda.

  Pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.

  Broj članova zajedničkog kućanstva utvrđuje se Izjavom podnositelja prijave za dodjelu stipendije odnosno njegovog roditelja ili skrbnika.

  1. Ako prema kriterijima i mjerilima iz točke III. ovog javnog natječaja dva ili više podnositelja prijava za dodjelu stipendije postignu jednak ukupan broj bodova na rang-listi, prednost za dodjelu stipendije imat će onaj podnositelj prijave koji se obrazuje za deficitarno zanimanje.

  Ako se ni na način uređen u prethodnom stavku ovog članka ne može utvrditi prednost jednoga od dva ili više kandidata s jednakim ukupnim brojem bodova na rang-listi, prednost za dodjelu stipendije imat će onaj podnositelj prijave koji ima bolji prosjek ocjena, a potom onaj koji ima lošiji socio-ekonomski status.

  1. Financijska sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu, u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za učenike i 1.000,00 kuna mjesečno za redovne studente, sukladno ekonomskoj cijeni smještaja i prehrane i financijskim mogućnostima Grada Knina.
  1. Novčani iznos gradske stipendije isplaćuje se u mjesečnim obrocima za razdoblje od prvi rujna do zaključno s trideseti lipnja školske godine u kojoj je korisnik stipendije upisan kao redovni učenik srednjoškolskog programa, odnosno od prvi listopada do zaključno s trideseti lipnja akademske godine u kojoj je korisnik stipendije upisan kao redovni student, na žiro-račun korisnika stipendije, početkom mjeseca za tekući mjesec.
  • Deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Grad Knina, sukladno provedenoj analizi i prognozi potreba tržišta za pojedinim kvalifikacijama za područje grada Knina su:

  –  za učenike srednjih škola:

  1. strojarski tehničari
  2. računalni tehničari
  3. poljoprivredni tehničari

  – za redovite  studente:

  1. medicina (završen integrirani preddiplomski i diplomski studij – doktor/doktorica medicine; završen poslijediplomski sveučilišni studij – doktor/doktorica znanosti iz polja temeljnih medicinskih znanosti, grane … ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, grane…; završen poslijediplomski specijalistički studij – magistar/magistra kliničke medicinske znanosti; završen stručni dodiplomski studij kojom se stjecala VŠS medicinskog smjera; završen stručni studij kojim se stjecala VSS medicinskog smjera),
  1. građevinarstvo (završen stručni studij – stručni pristupnik/ca ili stručni prvostupnik/ca, stručni inženjer/ka ili završen stručni dodiplomski studij kojom se stjecala VŠS građevinskog smjera; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni specijalist/ica građevinskog smjera ili završen stručni studij kojim se stjecala VSS građevinskog smjera),
  2. informatika (završen diplomski sveučilišni studij – magistar/magistra edukacije informatike; preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike; završen stručni dodiplomski studij kojom se stjecala VŠS informatičkog smjera; završen stručni studij kojim se stjecala VSS informatičkog smjera).
  • Popis dokumenata potrebnih za podnošenje prijave na javni natječaj čini sastavni dio obrasca prijave koji se može podići osobno u pisarnici Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin ili preuzeti sa internetske stranice Grada Knina knin.hr.
  1. Svi dokumenti prilažu se u preslici i ne moraju biti ovjereni. Ukoliko učenik/student ostvari pravo na korištenje stipendije dužan je prilikom potpisa Ugovora o dodjeli gradske stipendije priložit cjelokupnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
  1. Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu stipendije je 15 dana (slovima: petnaest) od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na internetskoj stranici Grada Knina knin.hr.
  1. Pisane prijave sa traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem

  pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s

  naznakom:

  „Za javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina

  za školsku/akademsku 2018./2019godinu–ne otvaraj

  – ZA UČENIČKE ILI STUDENTSKE STIPENDIJE”

  (obvezno napisati za koju stipendiju se vrši prijava)

  Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija

  na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin

  XII.     Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u javnom natječaju.

  Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

  Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

  Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

  XIII.   Tekst javnog natječaja za dodjelu gradske stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina.

  • Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste prijavljenih stipendista po ukupnom broju bodova zasebno za učenike i zasebno za studente te objavljuje rang-liste na oglasnoj ploči gradske uprave. U roku od 8 dana od dana objave rang-lista na oglasnoj ploči podnositelji prijava na javni natječaj mogu podnijeti pisani prigovor na rang-listu gradonačelniku Grada Knina. Gradonačelnik najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi konačnu odluku o prigovoru. Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili o odbijanju prigovora  je konačan.
  1. Odluku o dodjeli gradskih stipendija donosi gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, sukladno rang-listi učenika i rang listi studenata koji su ostvarili pravo na gradsku stipendiju. Stipendije se dodjeljuju korisniku stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je raspisan javni natječaj za dodjelu gradskih stipendija. Na temelju konačne odluke o dodjeli gradskih stipendija, sklapa se Ugovor o dodjeli gradske stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije.
  • Sve dodatne informacije o provedbi postupka  javnog natječaja za dodjelu stipendija  Grada Knina mogu se dobiti  svakim radnim danom od u uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, na broj telefona 022/664-435 ili osobno u zgradi gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br 2, Knin, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, I. kat, ured br. 5.

  GRADONAČELNIK
  dr.sc. Marko Jelić

  Prilozi:

  Javni natječaj za učeničke i studentske stipendije 2019.

  PRIJAVA NA NATJEČAJ -2019.

  IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA