Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova

Javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova

Gradonačelnik Grada Knina, dana 26. kolovoza 2022. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji
na području Grada Knina za 2022. godinu

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2022. godinu, raspisuje se Javni poziv za provedbu mjera sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2022. godinu, za provedbu koje su sredstva osigurana u Proračunu Grada Knina za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna.

Grad Knin će na ime podnesenih zahtjeva za adaptaciju stanova, mlade obitelji sufinancirati na slijedeći način:
1. vlasnike građevinskog zemljišta koji planiraju ili su započeli s izgradnjom obiteljske kuće (niski ili srednji roh bau) s iznosom od 20.000,00 kuna,
2. za izvođenje građevinskih radova s iznosom od 20.000,00 kuna,
3. za uređenje interijera s iznosom od 10.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave po Javnom pozivu za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2022. godinu je 30 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr.

Pisane prijave s traženom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina s naznakom:
„Za javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2022. godinu“
(obvezno napisati za koju Mjeru se vrši prijava)
Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora
na adresu: Grad Knin, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin.