Dan: <span>18. rujna 2020.</span>

Home / 2020 / rujan / 18 (Petak)
Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva 2. krug
Objava

Javni poziv za financiranje programa/projekata civilnog društva 2. krug

GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/20-01/46 URBROJ: 2182/10-02-20-1 Knin, 18. rujna 2020. Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja...