Dan: 2. travnja 2019.

Home / 2019 / travanj / 02 (Utorak)
Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), točke XVIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1, od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od...