Kategorija: <span>Javne potrebe – sport, kultura, udruge</span>

Home / Udruge / Javne potrebe – sport, kultura, udruge
Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu grada Knina za 2016. godinu
Objava

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, koje se ostvaruju kroz: 1.poticanje i promicanje sporta, 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja...

JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2016. godinu
Objava

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog...

JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu
Objava

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu

U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći...

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)
Objava

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, akcija i projekata te programa i projekata udruga civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina, uvjeti i način sufinanciranja tih programa i projekata, opći uvjeti...

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu
Objava

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni...

  • 1
  • 2