Kategorija: <span>Gradski akti</span>

Home / Gradski akti
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Programom javnih potreba u sportu na području grada Knina u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sporta na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina. Za potrebe sporta, kroz razne oblike, Grad Knin u svom Proračunu za 2018. godinu...

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Objava

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom Proračunu za 2018. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od   1.580.000,00  kuna. Ovim Programom u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: – djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u...

PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske...

Pravilnik o izmjeni pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Objava

Pravilnik o izmjeni pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina, na temelju članka 26. i 27. te članka 233. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 45. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj...

Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine
Objava

Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine

Gradonačelnik dr. Marko Jelić donosi dvije važne oluke za Grad Knin. Odlukom o uvođenju riznice uvodi se sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Knina, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informatički sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanja poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Knina. Pravilnikom...

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina
Objava

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

Gradsko vijeće Grada Knina na 3. sjednici od 02. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 9/17). Ovom odlukom stavljena je izvan snage Odluka o ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj:...

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Objava

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom

U skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« br. 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 18/15, 6/16), gradonačelnik Grada Knina imenovao je osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu Grada Knina. Odluka o imenovanju nalazi se u privitku. ODLUKA o imenovanju osobe za...

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Objava

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku...

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“
Objava

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće...

ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE
Objava

ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana...

PRAVILNIK O RADU službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Objava

PRAVILNIK O RADU službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina

Ovim Pravilnikom o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju se prava i obveze službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: zaposlenici), zaštita života, zdravlja i privatnosti zaposlenika, zaštita dostojanstva zaposlenika i zaštite od diskriminacije, pravo na informiranje, prava i obveze iz rada i po osnovi...

 • 1
 • 2